COVID-19: Vores tiltag


Senest opdateret 23.07.21

Der er IKKE krav om coronapas når man skal til kiropraktor/fysioterapeut, da de er en del af det autoriserede sundhedsvæsen. Følg blot nedenstående retningslinjer.

For information in English, please see the bottom of the page (click here).
There is NO requirement for a coronapas when going to the chiropractor/physiotherapist, as they are part of the authorized health system. Just follow the guidelines below.

 

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Vi arbejder efter retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og vil løbende tilpasse vores tiltag derefter.

På denne side kan du læse om hvem, der kan tilbydes tider, hvilke instrukser du skal følge, hvis du får en tid i klinikken, og hvad vi gør for at forebygge smitte.

Hvem kan få en tid?

Følg disse instrukser, hvis du har tid i klinikken.

Hvad gør vi i klinikken for at forebygge smitte?

 

Hvem kan få en tid?

Som udgangspunkt kan alle med behov for behandling få en tid.

Hvis du opfylder en af følgende kriterier, så må du IKKE møde op i klinikken:

  • Du er bare det mindste syg, f.eks. forkølelse, feber, hoste m.m.
   • Du kan booke tid, når du har været symptomfri i 48 timer.
  • Du eller en, du har tæt kontakt med, har fået konstateret Corona virus, er i karantæne eller har mistanke om virus infektion.

Hvis du er i øget risiko, f.eks. hvis du er 70+ år, har en alvorlig eller kronisk sygdom, har nedsat immunforsvar eller er gravid (udfra et forsigtighedsprincip), så tænk dig om, før du booker en tid. Er du i behandling for en alvorlig/kronisk sygdom, og er du i tvivl, om du må gå til kiropraktor, så anbefaler vi, at du kontakter lægen/afdelingen, hvor du bliver fulgt for din sygdom, og spørger dem til råds. Oplys gerne dette ved booking, så vi kan tage ekstra forholdsregler, hvis der er behov for det.

 

Følg disse retningslinjer, hvis du har tid i klinikken

Vi vil gerne passe på jer, vores medarbejdere og samtidigt opfordre alle til at tage et fælles ansvar for at minimere smitterisikoen. Derfor har vi taget en række forholdsregler og beder dig følge disse retningslinjer, når du kommer i klinikken:

  • Aflys hvis du føler dig det mindste syg. Book en ny tid, når du har været symptomfri i 48 timer.
  • Kom præcist. Prøv at ankomme til tiden, og max 5min før din tid. Kommer du tidligere, beder vi dig vente ude foran klinikken.
  • Kom alene. Tag ikke familiemedlemmer eller venner med til din tid.
   • Patienter under 18 år må have én voksen med ind i klinikken.
  • Brug håndsprit, når du kommer ind, før og efter din behandling samt før og efter berøring af dankortmaskinen. Der er håndsprit i alle lokaler.
  • Scan selv dit gule sundhedskort ved ankomst. Har du glemt dit kort, oplys da venligst dit navn og fødselsdato til sekretæren.
  • Undgå så vidt muligt at røre ved skanken eller andre møbler. Alt læsestof og legetøj er fjernet fra receptionen af samme årsag.
  • Tag din egen vanddunk med, da vand er fjernet fra receptionen af hensyn til smitterisiko.
  • Benyt toilet hjemmefra, så du undgår at skulle benytte toilettet i klinikken.
  • Tag gerne praktisk, tyndt og løstsiddende tøj på.
  • Vi opfordrer kraftigt til, at du bruger kort eller MobilePay ved betaling.
  • Har du en betalingsgaranti fra din forsikring, bedes du venligst sende denne til os på e-mail i stedet for at medbringe den på print.
  • Har du været i udlandet, så følg gældende retningslinjer ang. evt. karantæne.

 

Hvad gør vi i klinikken for at forebygge smitte?

Vi følger Regeringens og Sundhedsstyrelsens anbefalinger ang. COVID-19. Vi gør alt, hvad vi kan for at minimere smitterisikoen.

  • Vi har langt mellem stolene i venteværelserne, og der er ingen magasiner eller legetøj.
  • Der er lavet plexiglas afskærmning ved skranken.
  • Vi har øget fokus på rengøring og desinficering og overholder alle retningslinjer omkring dette.
   • Vi er akkrediteret og har gennemgået risikobaseret tilsyn uden anmærkninger. Begge dele har stor fokus på hygiejne.
  • Vi holder løbende øje med situationen og tilpasser vores tiltag derefter.

 

 

Information in English

We follow the recommendations of the Government and the Danish Health Authority, and we do our best to minimize the risk of infection.

We have removed chairs from the waiting room, so there far between them. We have increased focus on cleaning and disinfection and comply with all guidelines regarding this. We follow the situation closely and adjust our actions accordingly.

If you are at increased risk, e.g. if you are 70+ years old, have a serious or chronic illness, have a weakened immune system or if you are pregnant (based on a precautionary principle), please consider carefully before you book an appointment. If you are being treated for a serious/chronic illness and you are in doubt about whether you should go to a chiropractor, we recommend that you contact the doctor/department where you are being supervised for your illness and ask them for advice. Please inform us when booking so we can take extra precautions if needed.

You CANNOT enter the clinic if you can say yes to any of the following:

  • You have any signs of illness – cough, cold, fever etc. Even mild symptoms.
   • You can book an appointment when you have been symptom-free for 48 hours.
  • You, or someone you are in close contact with, have COVID-19 virus, are quarantined or suspect virus infection.

 

If you have booked an appointment, please follow these guidelines:

  • Cancel your appointment if you feel the least bit ill. Book a new appointment when you have been symptom-free for 48 hours.
  • Be punctual for your appointment and arrive max 5min before. If you arrive earlier, we ask you to wait outside.
  • Come alone. Don’t bring family members or friends to your appointment.
   • Patients under the age of 18 can be accompanied by 1 adult.
  • Use hand sanitizer when you enter the clinic, before and after the treatment as well as before and after touching the card terminal. There is hand sanitizer in all rooms of the clinic.
  • Please scan your yellow health card yourself at arrival. If you have forgotten your card, please tell the secretary your name and birth date.
  • If possible, please avoid touching the counter and other furniture. All magazines and toys have been removed from the reception for the same reason.
  • Please bring your own water bottle as the water bottles have been removed from the reception.
  • Please use the toilet from home, so you can avoid using the clinic toilet.
  • Please wear practical, thin and loose-fitting clothing.
  • We strongly encourage you to use card or MobilePay for payment.
  • If you have a payment guarantee from your insurance, please send it by e-mail instead of bringing a printed copy.
  • If you have been abroad, please follow the current quarantine guidelines.