COVID-19: Vores tiltag


For information in English please see the bottom of the page (click here).

 

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Vi arbejder efter retningslinierne fra Sundhedsstyrelsen og vil løbende tilpasse vores tiltag derefter.

På denne side kan du læse om hvem der kan tilbydes tider, hvilke instrukser du skal følge, hvis du får en tid i klinikken, og hvad vi gør for at forebygge smitte.

Hvem kan få en tid?

Følg disse instrukser, hvis du har tid i klinikken.

Hvad gør vi i klinikken for at forebygge smitte?

 

Hvem kan få en tid?

Hvis du opfylder en af følgende kriterier, så kan du IKKE få en tid i klinikken:

 • Du er bare det mindste syg, f.eks. forkølelse, feber, hoste m.m.
  • Du kan booke tid når du har været symptomfri i 48 timer.
 • Du har en kronisk sygdom, der medfører nedsat immunforsvar.
 • Du, eller en du har tæt kontakt med, har fået konstateret Corona virus, er i karantæne eller har mistanke om virus infektion.

Alle patienter skal visiteres telefonisk. Hvis du benytter vores online booking og er ny patient, eller det er din første behandling efter corona-nedlukningen, så vil du blive ringet op i forhold til telefonvisitation jf. gældende corona-retningslinjer.

 

Følg disse instrukser, hvis du har tid i klinikken

Vi vil gerne passe på jer, vores medarbejdere og samtidigt opfordre alle til at tage et fælles ansvar for at minimere smitterisikoen. Derfor har vi taget en række forholdsregler og beder dig følge disse instrukser, når du kommer i klinikken:

  • Føler du dig det mindste syg, skal du aflyse din tid. Book ny tid når du har været symptomfri i 48 timer.
  • Prøv at ankomme til din tid rimelig præcist. Kommer du meget før tid, opfordrer vi til, at du går en lille tur.
  • Tag ikke familiemedlemmer eller venner med til din tid. I så fald opfordrer vi til, at de venter udenfor.
   • Børn må have én forældre med ind i klinikken.
  • Scan selv dit Sundhedskort. Har du glemt dit kort, oplys da dit navn og fødselsdato til sekretæren.
  • Undgå så vidt muligt at røre ved skanken eller andre møbler. Alt læsestof og legetøj er fjernet fra receptionen af samme årsag.
  • Tag din egen vanddunk med, da vand er fjernet fra receptionen.
  • Benyt toilet hjemmefra, så du undgår at skulle benytte toilettet i klinikken.
  • Brug håndsprit, når du kommer ind, før og efter din behandling samt før og efter berøring af dankortmaskinen. Der er håndsprit i alle lokaler.
  • Alle døre til behandlerrum vil blive åbnet og lukket af behandleren.
  • Tag praktisk, tyndt og løstsiddende tøj på.
  • Vi opfordre kraftigt til at du bruger kort eller MobilePay ved betaling.
  • Har du en betalingsgaranti fra din forsikring, bedes du sende den til os på e-mail i stedet for at medbringe den på print.

 

Hvad gør vi i klinikken for at forebygge smitte?

Vi følger Regeringens og Sundhedsstyrelsens anbefalinger ang. COVID-19. Vi gør alt, hvad vi kan for at minimere smitterisikoen.

  • Vi vil minimere antallet af behandlere der er på arbejde samtidig. Og på den måde minimere antallet af patienter i klinikken.
  • Der vil være skemalagt mellemrum mellem bookingerne.
  • Vi har lavet et ekstra venteværelse, så vi minimere antallet af patienter i samme rum. Du kan derfor blive henvist til at vente i et af vores behandlerrum.
  • Vi visiterer alle patienter telefonisk jf. gældende corona-retningslinjer.
  • Vi har øget fokus på rengøring og desinficering og overholder alle retningslinjer omkring dette.
   • Vi er akkrediteret og har gennemgået risikobaseret tilsyn uden anmærkninger. Begge dele har stor fokus på hygiejne.
  • Vi holder løbende øje med situationen og tilpasser vores tiltag derefter.

 

 

Information in English

We follow the recommendations of the Government and the Danish Health Authority, and do all we can to minimize the risk of infection.

All patients will be screened for COVID-19 symptoms by telephone. If you use our online booking we will call you, if you are a new patient or its your first appointment after the corona-shutdown.

To minimize the number of patient in the clinic at the same time, we have fewer practitioners working at the same time. We also have more ‘waiting rooms’, so you might be asked to wait outside or in a treatment room. We follow the situation closely and will adjust our actions accordingly.

 

You CANNOT book an appointment if you can say yes to any of the following:

 • You have a chronic illness which weakens your immune-system.
 • You have any signs of illness – cough, cold, fever etc. Even mild symptoms.
  • You can book an appointment when you have been symptom-free for 48 hours.
 • You, or someone you are in close contact with have COVID-19 virus, are quarantined or suspect virus infection.

 

If you have booked an appointment, then please follow these guidelines:

 • If you feel the least bit ill, cancel your appointment. Book a new appointment when you have been symptom-free for 48 hours.
 • Try to arrive at your appointment reasonably precise. If you arrive much before, we encourage you to go for a little walk.
 • Don’t bring family members or friends to your appointment. If you do, we encourage them to wait outside.
  • Children can have 1 parent with them.
 • Scan your yellow health card yourself. Have you forgotten your card then tell the secretary your name and birthdate.
 • If possible, avoid touching the counter or other furniture. All reading materials and toys been removed from the reception for the same reason.
 • Bring your own water bottle. Water has been removed from the reception.
 • Please use the toilet from home, so you can avoid using the clinic toilet.
 • Use hand gel when you enter, before and after treatment, as well as before and after touching the card terminal. There is hand gel in all rooms in the clinic.
 • All doors to the treatment rooms, will be opened and closed by the practitioners.
 • Please wear practical, thin and loose-fitting clothing.
 • We strongly encourage you to use card or MobilePay for payment.
 • If you have a payment guarantee from your insurance, please send it to us by e-mail instead of bringing a printed copy.