COVID-19: Vores tiltag


For information in English, please see the bottom of the page (click here).

 

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Vi arbejder efter retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og vil løbende tilpasse vores tiltag derefter.

På denne side kan du læse om hvem, der kan tilbydes tider, hvilke instrukser du skal følge, hvis du får en tid i klinikken, og hvad vi gør for at forebygge smitte.

Hvem kan få en tid?

Følg disse instrukser, hvis du har tid i klinikken.

Hvad gør vi i klinikken for at forebygge smitte?

 

Hvem kan få en tid?

Som udgangspunkt kan alle med behov for behandling få en tid.

Hvis du opfylder en af følgende kriterier, så må du IKKE møde op i klinikken:

  • Du er bare det mindste syg, f.eks. forkølelse, feber, hoste m.m.
   • Du kan booke tid, når du har været symptomfri i 48 timer.
  • Du eller en, du har tæt kontakt med, har fået konstateret Corona virus, er i karantæne eller har mistanke om virus infektion.

Hvis du er i øget risiko, f.eks. hvis du er 70+ år, har en alvorlig eller kronisk sygdom, har nedsat immunforsvar eller er gravid (udfra et forsigtighedsprincip), så tænk dig om, før du booker en tid. Er du i behandling for en alvorlig/kronisk sygdom, og er du i tvivl, om du må gå til kiropraktor, så anbefaler vi, at du kontakter lægen/afdelingen, hvor du bliver fulgt for din sygdom, og spørger dem til råds. Oplys gerne dette ved booking, så vi kan tage ekstra forholdsregler, hvis der er behov for det.

 

Følg disse retningslinjer, hvis du har tid i klinikken

Vi vil gerne passe på jer, vores medarbejdere og samtidigt opfordre alle til at tage et fælles ansvar for at minimere smitterisikoen. Derfor har vi taget en række forholdsregler og beder dig følge disse retningslinjer, når du kommer i klinikken:

  • Føler du dig det mindste syg, skal du aflyse din tid. Book en ny tid, når du har været symptomfri i 48 timer.
  • Mundbind anbefales. Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af mundbind, når der ikke kan holdes 1 meters afstand (2 meter ved personer i øget risiko).
   • Du kan købe et mundbind i receptionen til 5 kr., hvis du ikke har dit eget med.
  • Prøv at ankomme til din tid rimelig præcist. Kommer du meget før tid, opfordrer vi til, at du venter ude foran klinikken, når du har registreret dit Sundhedskort.
  • Kom alene. Tag ikke familiemedlemmer eller venner med til din tid. I så fald beder vi dem venter udenfor.
   • Børn må have én voksen med ind i klinikken.
  • Scan selv dit Sundhedskort. Har du glemt dit kort, oplys da venligst dit navn og fødselsdato til sekretæren.
  • Undgå så vidt muligt at røre ved skanken eller andre møbler. Alt læsestof og legetøj er fjernet fra receptionen af samme årsag.
  • Tag din egen vanddunk med, da vand er fjernet fra receptionen af hensyn til smitterisiko.
  • Benyt toilet hjemmefra, så du undgår at skulle benytte toilettet i klinikken.
  • Brug håndsprit, når du kommer ind, før og efter din behandling samt før og efter berøring af dankortmaskinen. Der er håndsprit i alle lokaler.
  • Alle døre til behandlerrum vil blive åbnet og lukket af behandleren.
  • Tag praktisk, tyndt og løstsiddende tøj på.
  • Vi opfordrer kraftigt til, at du bruger kort eller MobilePay ved betaling.
  • Har du en betalingsgaranti fra din forsikring, bedes du venligst sende denne til os på e-mail i stedet for at medbringe den på print.
  • Har du været i udlandet, så følg gældende retningslinjer ang. evt. karantæne.

 

Hvad gør vi i klinikken for at forebygge smitte?

Vi følger Regeringens og Sundhedsstyrelsens anbefalinger ang. COVID-19. Vi gør alt, hvad vi kan for at minimere smitterisikoen.

  • Vi har færre behandlere på arbejde ad gangen og på den måde færre patienter i klinikken samtidigt.
  • Alle behandlere bruger mundbind under behandlingen.
  • Vi har lavet et ekstra venteværelse, så vi minimerer antallet af patienter i samme rum.
  • Vi har langt mellem stolene i venteværelserne, og der er ingen blade eller legetøj.
  • Der er lavet plexiglas afskærmning ved skranken.
  • Vi har øget fokus på rengøring og desinficering og overholder alle retningslinjer omkring dette.
   • Vi er akkrediteret og har gennemgået risikobaseret tilsyn uden anmærkninger. Begge dele har stor fokus på hygiejne.
  • Vi holder løbende øje med situationen og tilpasser vores tiltag derefter.

 

 

Information in English

We follow the recommendations of the Government and the Danish Health Authority, and we do our best to minimize the risk of infection.

To minimize the number of patients in the clinic at the same time, we have fewer practitioners working at the same time and they all use a face mask during the treatment. We have made an extra waiting room so you might be asked to wait outside or in a treatment room. We follow the situation closely and adjust our actions accordingly.

If you are at increased risk, e.g. if you are 70+ years old, have a serious or chronic illness, have a weakened immune system or if you are pregnant (based on a precautionary principle), please consider carefully before you book an appointment. If you are being treated for a serious/chronic illness and you are in doubt about whether you should go to a chiropractor, we recommend that you contact the doctor/department where you are being supervised for your illness and ask them for advice. Please inform us when booking so we can take extra precautions if needed.

You CANNOT enter the clinic if you can say yes to any of the following:

  • You have any signs of illness – cough, cold, fever etc. Even mild symptoms.
   • You can book an appointment when you have been symptom-free for 48 hours.
  • You, or someone you are in close contact with, have COVID-19 virus, are quarantined or suspect virus infection.

 

If you have booked an appointment, please follow these guidelines:

  • If you feel the least bit ill, please cancel your appointment. Book a new appointment when you have been symptom-free for 48 hours.
  • Using a face mask is recommended. The Danish Health Autority recommends using face masks when you cannot keep a distance of 1 meter (2 meters to someone who is at higher risk).
   • You can buy a face mask in the reception for DKK 5.
  • Be punctual for your appointment. If you arrive early, we encourage you to wait outside after scanning your yellow health card.
  • Don’t bring family members or friends to your appointment. If you do, we encourage them to wait outside.
   • Children can be accompanied by 1 adult.
  • Please scan your yellow health card yourself. If you have forgotten your card, please tell the secretary your name and birth date.
  • If possible, please avoid touching the counter and other furniture. All magazines and toys have been removed from the reception for the same reason.
  • Please bring your own water bottle as the water bottles have been removed from the reception.
  • Please use the toilet from home, so you can avoid using the clinic toilet.
  • Use hand gel when you enter the clinic, before and after the treatment as well as before and after touching the card terminal. There is hand gel in all rooms of the clinic.
  • All doors to the treatment rooms will be opened and closed by the practitioners.
  • Please wear practical, thin and loose-fitting clothing.
  • We strongly encourage you to use card or MobilePay for payment.
  • If you have a payment guarantee from your insurance, please send it by e-mail instead of bringing a printed copy.
  • If you have been abroad, please follow the current quarantine guidelines.